'
முன் பிள்ளை பருவ விருத்தி டிப்ளோமா பாடநெறி - 2023
பொதுத் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பப் பரீட்சை (GIT)
கல்விமாணி கற்கைநெறிக்கு பதிவு செய்தல் (தேசிய கல்வி நிறுவகம்)
கல்வி சாரா ஊழியர்களுக்கான அறிவிப்பு
2023 ஆம் ஆண்டுக்கான பாடசாலை புத்தகங்களின் மீள் பயன்பாடு
விடைத்தாள் திருத்தும் பணி - தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 2022
முகநூல் பெண்களுக்கான முக்கிய பதிவு
செய்முறைப் பரீட்சை - 2021 சாதாரண தரம்
அகில இலங்கை பாடசாலை விளையாட்டுப் போட்டி 2022
விளையாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் வீரர்களுக்கான உயர்கல்வி புலமைப்பரிசில் திட்டம்
ஆரம்பப் பிரிவு ஆசிரியர்களுக்கான அழகியல் டிப்ளோமா பாடநெறி
கெடட் அலுவலர்களாக பட்டப்படிப்பை தொடர விண்ணப்பித்தல் - ஜோன் கொத்தலாவல பல்கலைக்ககழகம்