'
 2021 வருடாந்த இடமாற்றத்திற்கு விண்ணப்பித்தவர்களின் பெயர் பட்டியல் - கல்விசாரா ஊழியர்கள்
பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பித்தல்
குடும்பநல உத்தியோகத்தர் நேர்முகத் தேர்வு
பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன
ஒக்டோபர் மாத பரீட்சை தினங்கள் 2021
கல்வி முதுமாணி பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2021/2022 - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்
 அரசாங்க சேவையினை வழமையான முறையில் கொண்டு நடாத்துதல் சுற்றறிக்கை (01 ஒக் 2021)
பல்கலைக்கழக அனுமதி கையேடு (2020 உயர்தம்)
2020 சாதாரண தர அழகியல் பாட (செய்முறை பரீட்சையுடனான) மாணவர்களை உயர்தரத்திற்கு அனுமதிப்பதற்கான சுற்றறிக்கை
கல்விசாரா ஊழியர்களின் வருடாந்த இடமாற்றம் 2022
 இலங்கையில் பாடசாலை கல்வி தொடர்பான தொலைக்கல்வி சுற்றுநிருபம் மற்றும் வழிகாட்டல்
ஜய நெண வினா - ஒன்பதாம் சுற்று