'
க.பொ.த உயர்தர செய்முறைப் பரீட்சை 2021 (மனைப் பொருளியல்)
தேசிய பாடசாலை மாணவர்களை அருகிலுள்ள தேசிய பாடசாலைக்கு இணைப்பு செய்தல்
கல்வி அமைச்சின் பணிகள் மற்றும் அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்கள்
தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர்  வெற்றிட தகவல்களை இற்றைப்படுத்தல்
க.பொ.த உயர்தர பாடத்தெரிவு வழிகாட்டல் துணை
வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் அலுவலர்களின் சம்பளம் குறைக்கப்படமாட்டாது.
சாதாரண தர பரீட்சை (2020)  பெறுபேறுகளின் பகுப்பாய்வு
அரச கரும மொழி தேர்ச்சி கற்கைநெறி அறிவித்தல்
2021 உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் ஜூலையில்
வானொலி அறிவிப்பாளர் விண்ணப்பம் - இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்
விவசாய விஞ்ஞானம் மற்றும் முகாமைத்துவம் தொடர்பிலான பட்டப்படிப்பு
2021 தரம் 5  பரீட்சை சித்தியடைந்த EDCS அங்கத்தவர்களின் பிள்ளைகளுக்காக புலமைப்பிரிசில்